วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนเมษายน – มิถุนายน พ.ศ. 2564