วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. 2564