วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

ติดต่อ

สำนักงานวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

บัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อาคารเรียนรวมโซน B ชั้น 5
เลขที่ 79 หมู่ 1 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170 โทร. 093-6359515
The Office Journal of MCU Social Science Review.
Graduate School of Political Science Faculty of Social Sciences Mahachulalongkornrajavidyalaya University.
Class B, 5th floor, 79 Moo 1, Lam Sai, Wang Noi, Ayutthaya 13170.

ผู้รับผิดชอบหลัก

พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ / Phramaha Krisada Kittisobhano
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เบอร์โทรศัพท์ 093-6359515

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

อาจารย์ ดร.สุภัทรชัย สีสะใบ
เบอร์โทรศัพท์ 091-9691539