วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2563