วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกรกฎาคม-กันยายน พ.ศ. 2563