วารสารสหวิทยาการนวัตกรรมปริทรรศน์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2565